Nőnek hallgass a neve!


Bolemant Lilla  2003.11.5. 9:43

Alábbi írásunk a vallás feminista kritikája, valamint a feminista teológia kiindulópontjait és lehetőségeit taglalja.

A keresztény egyház hatalmas szerepet játszott a patriarchális rendszer megerősítésében, s még ma is gyakran lép fel ellenségesen a liberális nőmozgalmakkal szemben. Nagyban hozzájárult azon nézetek népszerűsítéshez, melyek a nőt idealizálják, egyúttal megalázó helyzetbe kényszerítik.

A katolikus propaganda a nőt piedesztálra állítja, másrészt viszont elutasítja a jogát az önmegvalósításra és a közéletben való részvételre. A katolikus vallású országokban az egyház aktívan harcol minden reform ellen, amely javítana a nők helyzetén -- a családon belül és a társadalomban. A nőktől alárendeltséget, szófogadást és passzivitást kíván meg. Ezzel nem veszi figyelembe az emberiség felének szabad önmegvalósításra való jogát. A társadalom fejlődésével azonban bizonyos mértékben az egyház is rákényszerül, hogy időnként engedjen szigorú elnyomó politikájából.

Annak ellenére, hogy a katolikus egyház hivatalos álláspontja szerint Isten a nőt is saját képére teremtette, az egyházi hatalom képviselői tettek róla, nehogy ez egyenjogúsággá „fajuljon”. Az első nőmozgalom-ellenes pápa XIII. Leó volt, aki Szent Pál szavait ismételgetve igyekezett alárendelt helyzetbe sorolni a nőket. Ennek lényege, hogy a nők rendeljék alá magukat a férfinek, mert a férfi a nő feje, mint ahogy Krisztus az egyház feje, s mint ahogy az egyház Krisztus alárendeltje, a nők a férfiak alárendeltjei mindenben. A korai nőmozgalom követelte, hogy a nők is ugyanolyan általános műveltséget szerezzenek, mint a férfiak, s koedukált iskolák alakuljanak. XI. Pius szerint a koedukált iskola szexuális erkölcstelenség veszélyét hordozza magában, s a nők és a férfiak egyébként is különböznek intellektuális képességeikben, s ezeket még mélyíteni kell.
A következőkben a szakmai karrier lehetőségét követelték a nők. XII. Pius válasza: a nő küldetése az anyaság, Isten ezzel a céllal teremtette őt. Munkába csak a férjezett nő léphet, s csak akkor, ha gazdasági helyzete kényszeríti erre, s a pápa azt tanácsolta neki, hogy kétszer annyi szeretettel gondoskodjon családjáról, hogy pótolja számukra a kényszerű elválás idejét.
A katolikus gondolkodás területén már több könyv, tanulmány született, melyek alapgondolata az „örök nőiség”. Az örök nő tulajdonságai: az alázat, a szófogadás. Titokzatosság veszi körül, mert nincsenek konkrét tulajdonságai, hiszen egy szimbólum. Az örök nő jellemzése a szűz hajadon, jegyes és feleség kategóriákra szorítkozik, ami egyértelműen szexuális jellemzés. Ezen szövegek alkotóinak sohasem jutott eszébe, hogy a férfiakat a szűz, a jegyes és a férj kategóriáiba sorolják. A nőket jellemezve viszont abszurd és autoritatív állításokig jutnak el: a női agy kisebb, kevésbé összetett, s ezért nem képes következtetések levonására. Az örök nő az egyén tagadása, aki önmegvalósításra és alkotó megnyilvánulásra vágyik. Saját énje fejlesztése tehát csak a férfinek megengedett. Ezen gondolkodásmód képviselői radikális ellenzői a nőmozgalmaknak, melyek szerintük csak a női természet tragikus ellentmondásosságának eredményeként jöttek létre.

Az eddig ismertetett egyoldalú és elvakult vallási állásponttal szemben azonban létezik feminista teológia. Ökumenikus alapokon nyugszik, s az egyes vallásokban különbözőkképpen sikerül a nők egyenjogúsítására irányuló gondolatok átültetése. A katolikus vallásban megy ez a legnehezebben. Lehetetlen, hogy a nő a misézés aktív részese legyen, csak passzív szerepet játszhat, viszont ha benézünk egy templomba, általában nőket látunk, férfit alig. A német és skandináv lutheránus egyházak ezzel szemben már női püspökökkel is dicsekedhetnek, teológus professzornőik vannak, és teológiai tanintézetek elnöknőiként is tevékenykedhetnek.

Nagyon fontos, hogy a Bibliából kiindulva hogyan magyarázzuk a nő szerepét az egyházban és a társadalomban. A Biblia ugyanis a nők számára felszabadító elemeket is tartalmaz. Ezek kutatásában részt vesznek a katolikus és a protestáns nők is, könyvek, bibliamagyarázatok jelennek meg tollukból, s igazi, gazdag anyagra lelnek. A kezdeteknél ugyanis a nők ugyanúgy jelen voltak, voltak női apostolok, teológusok, prédikátorok. Fokozatosan azonban, a patriarchátus erősödésével, kiszorultak az egyházban végzett aktív szerepkörökből. A szöveg, amely a leginkább elzárta a nők elől az egyházban való aktív szereplést, Pál apostol kijelentése volt: A nőnek az egyházban hallgass a neve. Eköré aztán egész filozófiát építettek, amely a nőket passzív helyzetbe kényszerítette. Ugyanezen Pál apostol szavait azonban felfedezhetjük más kontextusban, teljesen más értelemben. A Rómaiakhoz intézett levelében például felsorol 29 nevet, melyből 10 női név, s ezek munkatársai és munkatársnői, akik az egyház vezető személyiségei voltak. A problematikus szövegek között tehát találhatunk pozitív szövegeket is.

A feminista teológia ellen természetesen védekeznek és elutasítják azt az egyház hagyományaira hivatkozó képviselői. Hiszen, ha a nők nagyobb teret kapnának az egyházban, s döntéseket is hozhatnának, megszűnne a férfiak egyeduralma, s átértékelődne a test, a szexualitás területe, melyeket évszázadokon keresztül tabuként kezeltek. A katolikus egyházban is vannak olyan lelki atyák, akik ezekkel az új kutatásokkal és törekvésekkel egyetértenek. Ők úgy vélik, a haladás fontos és elkerülhetetlen lépései szerint változtatásokat kell eszközölni az egyházon belül.

A nők a Bibliában csak a háttérben szerepelnek, néha azonban furcsa módon előtérbe kerülnek, mint például Mária Magdaléna. Nagyon is ismert, gyakran felhozott példa Márta története Lukács evangéliumából. Márta a konyhában ételt készített, miközben Mária Jézus lábánál ült és hallgatta. A két nőt a magyarázatok néha szembeállítják egymással. Mária hallgatása mintha magasabb rendű lenne, mint a gyakorlati tevékenység. A dolgos és gyakorlatias Márta János evangéliumában Jézussal a hitről beszél. A teológiáról. Ebből az derül ki, hogy Márta Jézus tanítványa volt, nemcsak egy gyakorlatias kiszolgáló személyzet. Gondolkozott a hitről, kifejezte azt, s Jézus komoly beszélgetőpartnerként kezelte őt. A két evangéliumból áll össze tehát Márta személyisége. A kérdés csak az, figyelembe vesszük-e mindkét szöveget.

A hívők gyülekezetének, valamint magának a társadalomnak is szüksége van a nők sokoldalú tehetségére. Egy cseh feminista teológusnő szavaival élve: „Mivel az Isteni szeretet tehetséggel és adottságokkal áldott meg minket, felelőséggel tartozunk. Nem hagyhatjuk a világot és jövőjét csupán a férfiak kezében. Mi is felelősek vagyunk mindenért. Főként az emberhez méltó életért mindenki számára, s az utánunk jövő nemzedékek számára, s a teremtés egészéért is.”

Írásunk a Aspekt feminista folyóirat cikke alapján készült.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Viperafészkek

Póda Erzsébet

Nők – ezerfélék. A közvélemény nincs túl jó véleménnyel róluk, és ők sem egymásról.

2024.1.24.    25


Női kategóriáink

Póda Erzsébet

Nők: férjezettek, elváltak, szinglik, újraházasodtak, gyermektelenek, sokgyermekesek.

2021.2.26.    26


Nők kalitkában?

Póda Erzsébet

Sok nő számára az esküvővel véget ért a szabadsága.

2013.6.14.    20


Nők, siker, csillogás?

Póda Erzsébet

A köztudattal ellentétben a nők nem csak az emancipáció óta dolgoznak.

2006.1.28.   


Nőnek lenni

Póda Erzsébet

Az úgy kezdődik, hogy megszületünk -- és nőnek születünk. Az ember sorsa ebben a pillanatban megpecsételődik.

2005.4.10.   


Nők helyzete

Póda Erzsébet

Az emberek több mint a fele nő. Mégis patriarchális társadalmi rendszerekben élünk mindannyian mind a mai napig...

2004.5.26.   

A rovat további cikkei

Nők a kutatásban és az IT területein

PR-cikk

A nemek közti egyensúly hiánya továbbra is kiemelt probléma a kutatási és az IT területeken. Sajnos mai napig tény, hogy mind globálisan, mind országonként vizsgálva a nők jelentősen alulreprezentáltak ezekben a szektorokban.

2024.1.14.   


A világ legjobban fizetett női sportolói

PR-cikk

A sport óriási pénz- és szórakozási forma világszerte, bár a nemek között még a 21. században is hatalmas szakadékok vannak.

2023.4.2.   


Valentin-napi nagy Ő lista

Busai Hajnalka Lilla

Talán meg kellene tanulnunk elfelejtkezni a női magazinok által belénk sulykolt módszerekről...

2023.2.12.    9


Nincs felmentés

Jády Mónika

A szexuális zaklatásra vagy erőszakra soha nincs és nem is lehet semmilyen mentség, semmilyen felmentés!

2022.4.2.    11


Holtomiglan-holtodiglan

Faar Ida

A bűnügyi hírekben sajnálatos módon mindennapossá vált a családi tragédiák sora.

2022.3.25.   


Egyedül

Póda Erzsébet

Nemrég egy idézet indult körútjára a közösségi oldalon: „Ha összebarátkozol saját magaddal, sosem leszel egyedül.”

2020.10.17.    17